ارسال تیکت پشتیبانی

اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


Sales

Pre-Sales questions about our services

Support

Hosting Technical Support

Billing

Questions about invoices, making payment, upgrading packages, cancelling services, etc.

Domains

RegisterGo Support. Help registering, renewing or transfering domain names